Convocante

Concello de Santiago de Compostela

Publicación

Boletín Oficial de A Coruña

Obxecto

O obxecto de estas axudas e o fomento de programas e actividades en prol da igualdade efectiva entre mulleres e homes e das persoas do colectivo lésbico, gay, transexual, bisexual, queer e intersexual (LGTBQI) , e prevención e loita contra as violencias machistas, para o ano 2020.

Beneficiarios

Poderán solicitar a subvención obxecto da presente convocatoria todas aquelas asociacións e entidades sen ánimo de lucro do Concello de Santiago de Compostela, que no momento de presentación da mesma, cumpra os seguintes requisitos:

  • Estar legalmente constituída e formalmente inscrita no rexistro galego de asociacións.ç
  • Carecer de fins de lucro.
  • Desenvolver principalmente as súas actividades no Concello de Santiago de Compostela.
  • Estar ao corrente, no seu caso, nas xustificacións doutras subvencións concedidas polo Concello de Santiago.
  • Estar ao corrente nas súas obrigas tributarias co Concello de Santiago de Compostela, coa Axencia Estatal da Administración
    Tributaria e Facenda autonómica; como tamén coa Seguridade Social.
Voltar