Convocante

Diputación Provincial de Ourense

Publicación

Boletín Oficial de Ourense

Obxecto

O obxecto das subvencións reguladas nesta convocatoria é o financiamento parcial da realización de actividades escénicas e musicais con carácter público na provincia de Ourense, promovidas por persoas físicas, xurídicas ou agrupacións senpersonalidade xurídica. Serán beneficiarios directos destas subvencións as persoas físicas ou xurídicas, ou agrupacións sen personalidade xurídica, domiciliadas na provincia de Ourense que, a instancias dos promotores, realicen as ditas actividades escénicas e musicais.

Beneficiarios

Terán a consideración de beneficiarios directos as persoas físicas ou xurídicas ou agrupacións sen personalidade xurídica seleccionadas conforme co disposto nestas bases para a percepción de subvencións de fomento de actividades escénicas e musicais no exercicio 2017 e que, a pedimento dos promotores, realicen, tras a autorización previa da Presidencia, as actuacións artísticas solicitadas.

Voltar