Convocante

Diputación Provincial de Ourense

Publicación

Boletín Oficial de Ourense

Obxecto

O obxecto destas bases é a regulación da tramitación e concesión, por parte da Deputación Provincial de Ourense, de subvencións para o financiamento de festivais, ciclos, mostras ou actividades análogas relacionadas coas artes escénicas e musicais promovidos por persoas físicas ou xurídicas, públicas ou privadas, que se desenvolvan integramente na provincia de Ourense e que se realicen entre o 1 de xaneiro e o 31 de decembro de 2017, mediante convocatoria pública e a través do procedemento de concorrencia competitiva.

Beneficiarios

Poderán ser beneficiarios das subvencións concedidas ao abeiro desta convocatoria as persoas físicas e xurídicas promotoras de actividades subvencionables.

Voltar