Convocante

Deputación Provincial de Pontevedra

Publicación

Diario Oficial de Galicia

Obxecto

Estas subvencións están destinadas ao apoio ás entidades e clubs deportivos sen ánimo de lucro na realización de actividades deportivas no ámbito territorial da provincia de Pontevedra ou, excepcionalmente, fóra deste cando teñan interese para provincia, durante ou ano 2016.

Beneficiarios

Poderán ser beneficiarias destas axudas as  asociacións e clubs deportivos da provincia de Pontevedra que carezan de fins de lucro, estean ao corrente coas obrigacións tributarias da Axencia Estatal Tributaria, coa Facenda Galega, coa Seguridade Social e coa Deputación Provincial e non estean incursos en ningún dos supostos de incapacidade ou incompatibilidade para percibir axudas ou subvencións públicas.

Voltar