Convocante

Deputación Provincial de Pontevedra

Publicación

Boletín Oficial de Pontevedra

Obxecto

Estas subvencións están destinadas ao apoio ás entidades e clubs deportivos sen ánimo de lucro na realización de actividades deportivas no ámbito territorial da provincia de Pontevedra, durante ou ano 2019.

Beneficiarios

Serán beneficiarias de estas axudas as Asociacións e clubs deportivos da provincia de Pontevedra que carezan de fins de lucro, estean ao corrente coas obrigacións tributarias da Axencia Estatal Tributaria, coa Facenda Galega, coa Seguridade Social e coa Deputación Provincial e non estean incursos en ningún dos supostos de incapacidade ou incompatibilidade para percibir axudas ou subvencións públicas.

Voltar