Convocante

Deputación Provincial de Pontevedra

Publicación

Boletín Oficial de Pontevedra

Obxecto

A finalidade desta convocatoria é apoiar as entidades e clubs deportivos sen ánimo de lucro na realización de actividades deportivas durante o ano 2018.

Beneficiarios

Poderán solicitar estas subvencións as asociacións e clubs deportivos que reúnan os seguintes requisitos:

  • Carecer de fins de lucro (deberán acreditalo cunha declaración responsable da persoa representante)
  • Desenvolver as súas actividades no ámbito territorial da provincia de Pontevedra.
  • Non estar incursos en ningún dos supostos de incapacidade ou incompatibilidade para percibir subvencións públicas
  • Non estar incursos en ningunha das prohibicións recollidas na lei para percibir subvencións.
  • Estar ao día coas obrigas tributarias coa Axencia Estatal Tributaria, coa Facenda autonómica, coa Seguridade Social e non ter débedas coa Deputación.
Voltar