Convocante

Deputación Provincial de Pontevedra

Publicación

Boletín Oficial de Pontevedra

Obxecto

O obxecto destas subvencións é promover actividades de carácter turístico durante o ano 2023 coa finalidade de colaborar no fomento do turismo da provincia de Pontevedra, segundo os principios de concorrencia competitiva, obxectividade e publicidade.

Beneficiarios

Poderán solicitar estas subvencións as persoas xurídicas que reúnan os seguintes requisitos:

  • Non ter a condición de Administración Pública.
  • Carecer de fins de lucro.
  • Ter o domicilio social na provincia de Pontevedra ou, excepcionalmente, fóra desta cando a actividade para a que se solicita a subvención teña interese para a provincia.
  • Estar ao corrente das obrigas tributarias coa Axencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) e coa facenda autonómica da Xunta de Galicia (ATRIGA).
  • Non ter débedas coa Deputación de Pontevedra.
  • Estar ao corrente do pagamento da Seguridade Social.
  • Non estar incursa en ningún dos supostos de prohibición para a percepción de axudas ou subvencións públicas, de acordo co especificado no artigo 13 da Lei 38/2003, de 17 de novembro, Xeral de Subvencións.
  • Non ter pendente de xustificación subvencións anteriores pagadas anticipadamente pola Deputación de Pontevedra.
Voltar