Convocante

Deputación Provincial de Pontevedra

Publicación

Boletín Oficial de Pontevedra

Obxecto

O obxecto destas subvencións é  promover, fomentar e difundir as actividades culturais que organicen as persoas físicas ou xurídicas sen fins de lucro, en especial, as actividades dirixidas á reivindicación e difusión do patrimonio material e inmaterial da provincia de Pontevedra, entre as que podemos sinalar: xornadas e eventos relacionados coa memoria histórica, actividades relacionadas co patrimonio histórico-artístico, arqueolóxico e natural, actividades para a posta en valor do patrimonio inmaterial propio das vilas e comarcas da nosa provincia, festivais, mostras, encontros, certames, etc.

Beneficiarios

Poderán ser beneficiarias destas axudas, as entidades xurídicas que:

  • Carezan de fins de lucro
  • Desenvolvan as súas actividades no ámbito territorial da provincia de Pontevedra
  • Non estean incursos en ningún dos supostos de incapacidade ou incompatibilidade para percibir axudas ou subvencións públicas
  • Non estean incursos en ningunha das prohibicións para percibir subvencións recollidas na lei
  • Que estean ó corrente coas obrigas tributarias, coa Seguridade Social, coa Facenda autonómica e coa Deputación
Voltar