Convocante

Concello de Lalín

Publicación

Boletín Oficial de Pontevedra

Obxecto

Constitúe o obxecto destas bases a concesión de subvencións destinadas á realización de actividades polas Asociacións de Mulleres do concello de Lalín que contribuan á realizacion efectiva do principio de igualdade entre mulleres e homes.

Beneficiarios

Poderán obter a condición de beneficiarias as asociacións de mulleres sempre que cumpran os seguintes requisitos:

  • Carecer de ánimo de lucro
  • Ter o seu domicilio social no termo municipal de Lalín.
  • Ter un ámbito de actuación territorial que non exceda do termo municipal de Lalín.
  • As mulleres socias representarán polo menos o 90% das persoas asociadas.
  • Non ter pendente de xustificar ningunha subvención concedida polo Concello de Lalín.
  • Estar inscritas no Rexistro municipal de Asociacións.
  • Estar ao corrente das súas obrigas tributarias, coa Seguridade Social e co Concello de Lalín.
  • Ter entre os seus fins estatutarios a promoción da igualdade de oportunidades ou a defensa dos dereitos e intereses das mulleres.
Voltar