Convocante

Concello de Baiona

Publicación

Boletín Oficial de Pontevedra

Obxecto

Poderán ser obxecto de subvencións os gastos referidos as actividades culturais relacionadas co achegamento á comunidade das artes plásticas, literatura, teatro, música, divulgación das ciencias e demais manifestacións culturais e artísticas.

Beneficiarios

Poderán solicitar estas axudas as asociacións e entidades que reúnan os seguintes requisitos:

  1. Carecer de fins de lucro.
  2. Ter o seu domicilio social no termo municipal de Baiona, e estar inscritas no Rexistro Municipal de Asociacións
  3. Desenvolver as súas actuacións no ámbito territorial do municipio ou que afecten a colectivos deste Concello ou versen sobre temas de interese do Concello.
Voltar