Convocante

Consellería de Política Social e Xuventude

Publicación

Diario Oficial de Galicia

Obxecto

O obxecto da convocatoria consistirá na concesión de subvencións ás entidades de iniciativa social que, levan a cabo a referida atención ás persoas nos centros de inclusión e emerxencia social e desenvolven programas e/ou prestan servizos na área de actuación dos servizos sociais comunitarios, de inclusión e, especificamente, da inclusión social e laboral da poboación inmigrante.

Beneficiarios

Serán beneficiarias as entidades de iniciativa social, sempre e cando reúnan os seguintes requisitos:

  • Estar inscritas no Rexistro Único de Entidades Prestadoras de Servizos Sociais.
  • Carecer de ánimo de lucro.
  • Ter o seu domicilio social en Galicia ou delegación na Comunidade Autónoma.
  • Non atoparse en ningunha das situacións establecidas no artigo 10 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.
Voltar