Convocante

Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza

Publicación

Diario Oficial de Galicia

Obxecto

Esta resolución ten por obxecto establecer as bases reguladoras e proceder á convocatoria de axudas para o ano 2020 destinadas á  ealización de programas de interese xeral que atenden fins de carácter social dirixidos á promoción da igualdade entre mulleres e homes e de prevención e loita contra a violencia de xénero, con cargo á asignación tributaria do 0,7 % do imposto sobre a renda das persoas físicas xestionada pola Secretaría Xeral da Igualdade.

Beneficiarios

Poderán ser beneficiarias destas axudas as entidades do terceiro sector de acción social, sempre que reúnan os seguintes requisitos:

  1. Estar legalmente constituídas con dous anos de antelación á data da publicación da presente convocatoria no Diario Oficial de Galicia e debidamente inscritas no correspondente
    rexistro administrativo de ámbito autonómico.
  2. Carecer de ánimo de lucro.
  3. Ter o seu domicilio social ou delegación na Comunidad Autónoma de Galicia.
  4. Non atoparse en ningunha das situacións establecidas no artigo 10.2 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.
  5. Ter entre os seus fins institucionais recollidos nos seus estatutos a realización dos programas e actuacións subvencionables de acordo co establecido nestas bases.
  6. Desenvolver as súas actividades de xeito efectivo, contando con medios persoais e materiais necesarios, no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia.
Voltar