Convocante

Concello de Vilagarcía de Arousa

Publicación

Boletín Oficial de Pontevedra

Obxecto

O obxectivo desta convocatoria é financiar, en parte, os gastos correntes estrita e directamente derivados da realización das actividades deportivas extraordinarias dos colectivos de base, a efectos de que estes poidan alcanza-los seus obxectivos.

Beneficiarios

Poderán acceder a estas subvencións os Clubes ou Entidades Deportivas con sede social no Municipio de Vilagarcía de Arousa e que figuren inscritos no Rexistro de Clubes/Entidades Deportivas da Fundación Pública de Servicios Deportivos Municipais do Excmo. Concello de Vilagarcía de Arousa que cumpren os seguintes requisitos:

  • Clubes/Entidades Deportivas sen animo de lucro e con Personalidade Xurídica Propia.
  • A actividade ou evento extraordinario fora realizado no Concello de Vilagarcia de Arousa, durante o ano 2017.
Voltar