Convocante

Concello de Ourense

Publicación

Boletín Oficial de Ourense

Obxecto

Constitúe o obxecto desta convocatoria a concesión de subvencións, en réxime de concorrencia competitiva, destinadas a financiar programas, proxectos o actividades que, sendo considerados de interese, promoción social ou de utilidade pública para o Concello de Ourense, no ámbito dos servizos sociais, promovan as asociacións e entidades sen ánimo de lucro; os ditos programas, proxectos ou actividades deberán ir dirixidos prioritariamente a persoas e colectivos en situación de vulnerabilidade social.

Beneficiarios

Poderán ser beneficiarias destas axudas as asociacións e entidades alidamente constituídas sen fin de lucro e que realicen actividades de nterese ou promoción social ou de utilidade pública e sexan de interese municipal.

Voltar