Convocante

Concello de Vigo

Publicación

Boletín Oficial de Pontevedra

Obxecto

O obxecto destas subvencións é contribuír a financiar os gastos ocasionados polo desenvolvemento de programas e actividades encamiñados ao fomento e á consolidación do asociacionismo feminino, á promoción das mulleres en todos os ámbitos da vida pública e privada, así como na prevención e combate da violencia de xénero, que leven a cabo as entidades sen ánimo de lucro e que se realizasen desde o 25 de outubro de 2019 e o 24 de outubro de 2020 (ambos incluídos).

Beneficiarios

Poderán ser benficiarias destas axudas as entidades xurídicas sen ánimo de lucro que teñan a súa sede social ou delegación no termo municipal de Vigo, se atopen debidamente inscritas no Rexistro Municipal de Asociacións na data de presentación da solicitude e cumpran os demais requisitos que establecen as bases e convocatoria.

Voltar