Convocante

Concello de Lalín

Publicación

Boletín Oficial de Pontevedra

Obxecto

É obxecto das presentes bases a regulación da concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de axudas económicas a entidades e asociacións sen ánimo de lucro para a realización de actividades na área de servizos sociais no Concello de Lalín, no ano 2023, dentro dos niveis de actuación que se establecen na Lei 13/2008, de 3 de decembro, de Servizos Sociais de Galicia cumprindo os requisitos indicados nas presentes bases.

Beneficiarios

Terán a consideración de beneficiarias da subvención as entidades sen ánimo de lucro destinatarias dos fondos públicos que deben realizar a actividade que fundamentou o seu outorgamento ou que se atopen na situación que lexitime a súa concesión, que cumplan os requisitos reflectidos nestas bases.

Voltar