Convocante

Deputación Provincial de Lugo

Publicación

Boletín Oficial de Lugo

Obxecto

Constitúe o obxecto destas bases a ordenación do procedemento de concesión de subvencións no 2018 para a realización e desenvolvemento de cursos e eventos no campo da artesanía.

Beneficiarios

Poderán acollerse a esta convocatoria aquelas entidades ou asociacións sen ánimo de lucro que no momento da convocatoria o soliciten de acordo co establecido nestas, tendo consideración de beneficiario da subvención a entidade destinataria dos fondos públicos para a actividade ou acción que dentro da finalidade das bases, se atope na situación que lexitima a súa concesión.

Voltar