Convocante

Deputación Provincial de Pontevedra

Publicación

Boletín Oficial de Pontevedra

Obxecto

A finalidade destas subvencións é o apoio de actividades que  organicen as entidades culturais sen fins de lucro da provincia de Pontevedra, no seu termo municipal, dirixidas a promover, omentar e difundir o emprego da lingua galega no conxunto da ociedade, a través das seguintes accións:

  •  Fomento da creación e da difusión cultural en lingua galega: certames literarios e xornalísticos, creación audiovisual e iteraria, feiras e eventos que promocionen a creación en lingua galega.
  •  Sociolingüística e toponimia: estudos e publicacións sobre ociolingüística, xornadas e publicacións de recuperación da toponimia.
  • Fomento do emprego do galego no comercio e na industria: ornadas, campañas e publicacións para a dinamización omercial en lingua galega.

Beneficiarios

Poderán ser beneficiarias de estas axudas as entidades xurídicas que: carezan de fins de lucro, desenvolvan as súas actividades no ámbito territorial da provincia de Pontevedra, non estean incursas en ningún dos supostos de incapacidade ou incompatibilidade para percibir axudas ou subvencións públicas, non estean incursas en ningunha das prohibicións para percibir subvencións recollidas na lei e que estean ó corrente coas obrigas tributarias, coa Seguridade Social, coa Facenda autonómica e coa Deputación.

Voltar