Convocante

Deputación Provincial de Pontevedra

Publicación

Boletín Oficial de Pontevedra

Obxecto

A finalidade destas axudas é promover, fomentar e difundir as actividades culturais que organicen as entidades culturais sen fins de lucro no seu ámbito territorial e, excepcionalmente, fóra deste cando teñan relevancia para os intereses provinciais, durante o exercicio actual. Serán prioritarias nesta convocatoria as accións tendentes a mellorar a calidade de todas as manifestacións culturais, en especial as actividades dirixidas á reivindicación e difusión do patrimonio material e inmaterial da provincia de Pontevedra, contribuíndo deste xeito á difusión, mantemento e recuperación da nosa cultura e tradicións.
A Deputación de Pontevedra concederá, en réxime de concorrencia competitiva

Beneficiarios

Poderán solicitar estas subvencións as entidades xurídicas que reúnan os seguintes requisitos:

  • Carecer de fins de lucro (feito que se debe acreditar cunha declaración responsable da persoa representante)
  • Desenvolver as súas actividades no ámbito territorial da provincia de Pontevedra ou, excepcionalmente, fóra deste cando versen sobre temas de interese para a provincia
  • Non estar incursas en ningún dos supostos de incapacidade ou incompatibilidade para percibir subvencións públicas
  • Non estar incursas en ningunha das prohibicións para percibir subvencións recollidas na lei
  • Estar ao corrente das obrigas tributarias coa Seguridade Social, coa Facenda autonómica
    e coa Deputación
Voltar