Convocante

Concello de Vigo

Publicación

Boletín Oficial de Pontevedra

Obxecto

Serán obxecto destas subvencións aqueles proxectos, programas e actividades de asociacións e entidades sen ánimo de lucro que se desenvolvan no ámbito territorial da cidade de Vigo no sector específico dos servizos sociais e que teñan como destinatarios a un ou varios dos seguintes colectivos:

  • Familia e Infancia
  • Persoas maiores e persoas con discapacidade
  • Persoas emigrantes, inmigrantes e minorías étnicas
  • Persoas marxinadas sen fogar
  • Persoas toxicómanas (alcohólicas e drogodependentes)

Beneficiarios

Poderán ser beneficiarias destas axudas as entidades e asociacións de carácter social sen ánimo de lucro, que cumpran os requisitos reflectidos nestas bases.

Voltar