Convocante

Deputación Provincial de Pontevedra

Publicación

Boletín Oficial de Pontevedra

Obxecto

Estas subvencións teñen por obxecto a recuperación e posta en valor dos bens que integran o patrimonio marítimo-fluvial na provincia para o seu uso en actividades de promoción sociocultural.

Beneficiarios

Poderán ser beneficiarias destas axudas as entidades sen ánimo de lucro que teñan entre os seus obxectivos a posta en valor do patrimonio marítimo-fluvial de Galicia e que reúnan os seguintes requisitos:

  • Carecer de fins de lucro
  • Desenvolver a súa actividade no ámbito territorial da provincia de Pontevedra
  • Ser titulares dos bens obxecto de rehabilitación ou mellora. Estes deberán ser de construción e tipoloxía tradicionais, feitos con elementos e procedementos tradicionais
  • Destinar os bens a actividades de promoción sociocultural; non poderán destinarse á pesca nin á acuicultura
  • Non incorrer en ningún dos supostos de incapacidade ou incompatibilidade para a percepción de axudas ou subvencións públicas, de acordo co especificado no artigo 13 da LXS
  • Estar ao corrente das obrigas tributarias coa Axencia Estatal Tributaria, coa Facenda autonómica, coa Seguridade Social e coa Deputación de Pontevedra
Voltar