Convocante

Deputación Provincial de Pontevedra

Publicación

Boletín Oficial de Pontevedra

Obxecto

O obxecto destas bases é a regulación da concesión,  de axudas económicas a entidades e asociacións de carácter social sen fins de lucro para a realización de actividades na área dos servizos sociais, sociosanitarios e da mocidade na provincia de Pontevedra no ano 2019.

Beneficiarios

Poderán obter a condición de beneficiarias as entidades sen fins de lucro que realicen as súas actividades de acordo co establecido na cláusula segunda, que soliciten unha única subvención con cargo a esta convocatoria e reúnan, cando finalice o prazo de presentación de solicitudes, os requisitos que se indican nestas bases.

Voltar