Convocante

Diputación Provincial de A Coruña

Publicación

Boletín Oficial de A Coruña

Obxecto

As axudas obxecto da presente convocatoria refírense ás actividades que en materia de calidade, competitividade, organización de eventos e iniciativas turísticas realicen os entes de xestión, asociacións, mancomunidades e consorcios turísticos entre o 1 de xaneiro de 2016 e o 31 de decembro de 2016.

Beneficiarios

Poderán participar as seguintes entidades, que cumpran os requisitos seguintes:

  •  Os consorcios turísticos e mancomunidades, con domicilio fiscal na provincia da Coruña, que consten debidamente
    rexistrados con anterioridade ao 1 de xaneiro de 2016.
  • As asociacións turísticas que teñan como finalidade a xestión dun xeodestino, con domicilio fiscal na provincia da Coruña, que consten debidamente rexistradas con anterioridade ao 1 de xaneiro de 2016 e que estean participadas, como mínimo, do 75% dos concellos do territorio do xeodestino.
  • Outros modelos de entes de xestión turística nos que a cota de participación ou o capital maioritario sexa de carácter público e que consten debidamente rexistrados con anterioridade ao 1 de xaneiro de 2016.
  • As asociacións sen ánimo de lucro que manteñan oficinas turísticas operativas e atendidas, en edificios singulares ou significativos (museos, centros de interpretación, faros, castelos…), e que non teñan ningunha outra axuda para a actividade obxecto desta subvención.
Voltar