Convocante

Concello de Cedeira

Publicación

Boletín Oficial de A Coruña

Obxecto

O obxecto de esta subvención é financiar os gastos en investimentos das entidades ou asociacións rexistradas no Concello de Cedeira.

Beneficiarios

Poderán ser beneficiarias destas axudas as entidades asociativas con personalidade xurídica, sen ánimo de lucro vinculadas á area socio-cultural.

Voltar