Convocante

Deputación Provincial de Ourense

Publicación

Boletín Oficial de Ourense

Obxecto

O obxecto destas bases é a regulación da tramitación e concesión, mediante convocatoria pública e a través do procedemento de concorrencia competitiva, de subvencións ás asociacións veciñais de Ourense, coa finalidade de financiar os seus gastos de investimento correspondentes ao exercicio 2018.

Beneficiarios

Poderán ser beneficiarias das subvencións as asociacións veciñais que reúnan os  requisitos na data de publicación no Boletín Oficial da Provincia da convocatoria regulada nestas bases.

Voltar