Convocante

Deputación Provincial de Ourense

Publicación

Boletín Oficial de Ourense

Obxecto

O obxecto destas bases é a regulación da tramitación e concesión, mediante convocatoria pública e a través do procedemento de concorrencia competitiva, de subvencións ás federacións ou agrupacións de asociacións veciñais de Ourense, coa finalidade de financiar parcialmente os seus gastos de funcionamento correspondentes ao exercicio 2018.

Beneficiarios

Poderán ser beneficiarias das subvencións as federacións ou agrupacións de asociacións veciñais  que reúnan os requisitos na data de publicación no Boletín Oficial da Provincia da convocatoria regulada nestas bases.

Voltar