Convocante

Deputación Provincial de Pontevedra

Publicación

Boletín Oficial de Pontevedra

Obxecto

Estas subvencións van dirixidas a financiar as entidades de iniciativa social sen ánimo de lucro que desenvolvan proxectos, programas e actividades para o fomento da igualdade entre mulleres e homes e a loita contra a violencia machista na provincia de Pontevedra durante o ano 2017.

Beneficiarios

Poderán ser beneficiarias destas axudas as entidades de iniciativa social sen ánimo de lucro que estean inscritas na área de Igualdade do Rexistro Único de Entidades Prestadoras de Servizos Sociais da Xunta de Galicia e teñan razón social ou delegación na provincia de Pontevedra. Deberán cumprir todos os requisitos establecidos nas bases da convocatoria.

Voltar