Convocante

Concello de Vilagarcía de Arousa

Publicación

Boletín Oficial de Pontevedra

Obxecto

O obxectivo desta convocatoria é financiar, en parte, os gastos correntes estrita e directamente derivados da realización das actividades deportivas federadas dos colectivos de base expresados nestas bases, a efectos de que estes poidan alcanza-los seus obxectivos, dentro das competicións deportivas federadas nas que estean inscritos.

Beneficiarios

Poderán acceder a estas subvencións os Clubes ou Entidades Deportivas Federadas con sede social no Municipio de Vilagarcía de Arousa e que figuren inscritos no Rexistro de Clubes/ Entidades Deportivas da Fundación Pública de Servizos Deportivos Municipais do Excmo. Concello de Vilagarcía de Arousa que cumpren os seguintes requisitos:

  • Clubes/Entidades Deportivas sen animo de lucro e con Personalidade Xurídica Propia.
  • Estar Federadas nunha ou varias Modalidades Deportivas.
  • Desenvolver a súa actividade no Concello de Vilagarcía de Arousa.
Voltar