Convocante

Concello de Redondela

Publicación

Boletín Oficial de Pontevedra

Obxecto

Serán obxecto de subvención unicamente as actividades culturais dirixidas á realización de festivais de música e artes escénicas. Estas actividades realizaranse durante o ano 2017, abranguendo o período comprendido entre o 1 de xaneiro e o 30 de novembro de 2017.

Beneficiarios

Terán a consideración de entidade beneficiaria das subvencións destas Bases e Convocatoria tódalas asociacións e entidades validamente constituídas sen fin de lucro, que teñan o seu enderezo social no municipio de Redondela, que realicen festivais de música e artes escénicas (incluída a danza) e se atopen debidamente inscritas no Rexistro Municipal de Asociacións do Concello de Redondela.

Voltar