Convocante

Consellería de Economía, Emprego e Industria

Publicación

Diario Oficial de Galicia

Obxecto

Esta orde ten por obxecto sufragar os gastos de funcionamento das entidades asociativas de Galicia de persoas traballadoras autónomas, das entidades asociativas de Galicia de centros especiais de emprego e das entidades asociativas de Galicia de empresas de inserción laboral, coa finalidade de apoiar de forma eficaz a consecución e o cumprimento dos fins que lle son propios, a través dos seguintes programas de axudas:

  •  Programa de axudas ás entidades asociativas de persoas traballadoras autónomas.
  • Programa de axudas ás entidades asociativas de centros especiais de emprego.
  • Programa de axudas ás entidades asociativas de empresas de inserción laboral.

Beneficiarios

Poderán ser beneficiarias das subvencións previstas nesta orde as entidades asociativasde persoas traballadoras autónomas de carácter intersectorial, as entidades asociativas de centros especiais de emprego e as entidades asociativas de empresas de inserción laboral cuxo ámbito de actuación comprenda todo o territorio da Comunidade Autónoma de Galicia e non sexan de ámbito superior ao da Comunidade Autónoma.

Voltar