Convocante

Consellería de Economía, Industria e Innovación

Publicación

Diario Oficial de Galicia

Obxecto

As subvencións reguladas por estas bases teñen por obxecto a execución de proxectos do programa de comercio circular.

Beneficiarios

Poderán ser beneficiarias das subvencións, sen prexuízo de reunir os demais requisitos establecidos nestas bases e sempre que nas persoas solicitantes non concorra algunha das circunstancias previstas no artigo 10 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia:

  • Comerciantes retallistas
  • Obradoiros Artesans
  • Asociacións de Comerciantes
Voltar