Convocante

Consellería de Economía, Emprego e Industria

Publicación

Diario Oficial de Galicia

Obxecto

Esta convocatoria ten por obxecto o financiamento de accións de fomento de emprego en colaboración coas entidades sen ánimo de lucro, a través da contratación durante sete meses de persoas mozas incluídas e que consten como beneficiarias no ficheiro do Sistema nacional de garantía xuvenil, no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, co obxecto de proporcionarlles unha experiencia e práctica profesional que facilite a súa inserción laboral.

Beneficiarios

Poderán ser beneficiarias das axudas e subvencións previstas nesta orde, as entidades sen ánimo de lucro que na data de publicación da presente convocatoria estean inscritas no Rexistro Único de Entidades Prestadoras de Servizos Sociais (RUEPSS) na categoría de iniciativa social do dito rexistro e que estean incluídas nalgunha das áreas de actuación recollida no RUEPSS: comunidade (servizos comunitarios), dependencia, discapacidade, inclusión, maiores, familia, infancia, menores e igualdade e sempre que non estean incursas nalgunha das circunstancias establecidas no artigo 10.2 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

Voltar