Convocante

Deputación Provincial de Pontevedra

Publicación

Boletín Oficial de Pontevedra

Obxecto

Esta convocatoria ten por obxecto regular as axudas para a organización de festivais ou certames musicais e teatrais de recoñecido prestixio que teñan lugar na provincia de Pontevedra e que dediquen unha especial atención á programación e difusión da música e do teatro galego, ademais das outras variantes artísticas e que se levasen a cabo, como mínimo, en dúas edicións consecutivas nos tres últimos

Beneficiarios

Poderán solicitar estas subvencións as persoas físicas e xurídicas que reúnan os seguintes requisitos:

  • Carecer de fins de lucro (acreditándoo cunha declaración responsable da persoa representante)
  • Desenvolver as súas actividades no ámbito territorial da provincia de Pontevedra
Voltar