Convocante

Concello de Vilaboa

Publicación

Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra

Obxecto

É obxecto das presentes bases regular as normas polas cales se rexerá a concesión en concorrencia competitiva de subvencións ás persoas, asociacións e entidades deportivas sen animo de lucro deste concello.

Estas subvencións terán os seguintes obxectivos:

  • Axudar as persoas e/ou entidades que practican/participan do deporte de elite
  • Favorecer o deporte base
  • Apoio á participación de nenas e nenos naqueles deportes ou actividades nos que están infrarepresentados debido aos estereotipos tradicionais de xénero
  • Potenciar a participación feminina no deporte
  • Fomentar a práctica do deporte

Beneficiarios

Poderán acollerse a esta convocatoria as persoas, asociacións e entidadaes deportivas sen ánimo de lucro, que cumpran os requisitos establecidos nas Bases Reguladoras.

Voltar