Convocante

Concello de Silleda

Publicación

Boletín Oficial de Pontevedra

Obxecto

A presente convocatoria ten por obxeto o establecemento de axudas económicas para o mantemento de Asociacións Culturais e realización de actividades culturais.

Beneficiarios

Poderán solicitar subvención as asociacións culturais) que cumplan as seguintes condicións:

  • Estar inscritas no Rexistro Municipal de Asociacións.
  • Carecer de fins de lucro para o desenvolvemento das actividades obxeto desta subvencións.
  • Desenvolver as súas actividades no Termo Municipal de Silleda ou ter a sede no mesmo.
Voltar