Convocante

Concello de Vilagarcia de Arousa

Publicación

Boletín Oficial de Pontevedra

Obxecto

Convocar o Programa de Axudas Municipais á contratación por conta allea no ámbito do Concello de Vilagarcia de Arousa para o exercicio 2023

Beneficiarios

Poderán ser beneficiarias das subvencións as persoas físicas ou xurídicas de carácter privado radicadas nas comarcas do Salnés e Caldas, que formalicen, para prestar servizos nas mesmas, contratos por conta allea con traballadores e traballadoras desempregados nos termos indicados na Base Primeira, nas que non concorran, en xeral, as circunstancias excluíntes sinaladas na Lei 9/2007 de 13 de xuño de Subvencións de Galicia e na Lei 38/2003 de 17 de novembro, Xeral de Subvencións.

Voltar