Convocante

Deputación Provincial de Pontevedra

Publicación

Boletín Oficial de Pontevedra

Obxecto

O obxecto desta convocatoria é aprobar as bases reguladoras das subvencións a clubs deportivos da provincia de Pontevedra que participen con algún equipo ou deportistas en competicións oficiais de ámbito estatal recollidas na base cuarta.

Beneficiarios

Poderán ser beneficiarias desta convocatoria as entidades deportivas sen ánimo de lucro, legalmente constituídas e con domicilio fiscal na provincia de Pontevedra, que conten cun equipo inscrito nalgunha das competicións oficiais de ámbito estatal establecida nesta normativa ou participen con algún equipo ou deportista en categoría absoluta, nas diferentes competicións oficiais de ámbito estatal ou internacional.

Voltar