Convocante

Deputación Provincial de Pontevedra

Publicación

Boletín Oficial de Pontevedra

Obxecto

Esta convocatoria está destinada a clubs federados da provincia de Pontevedra de ámbito nacional que teñan polo menos un equipo participante na categoría sénior, así como aos clubs que participen na 3.ª división de fútbol, e ten como obxectivo específico apoiar a súa participación en ligas e competicións oficiais de ámbito nacional convocadas por organismos ou federacións deportivas galegas ou españolas nas modalidades deportivas con implantación na provincia de Pontevedra.

Beneficiarios

Poderán optar a estas subvencións os clubs deportivos federados nacionais que cumpran cos seguintes requisitos:

  • Carecer de fins de lucro (acreditarase cunha declaración responsable da persoa solicitante)
  • Estar ao corrente das obrigas tributarias coa Axencia Estatal Tributaria, coa Facenda autonómica, coa Seguridade Social e coa Deputación
  • A modalidade practicada polos clubs deportivos federados ten que ter implantación
  • na provincia de Pontevedra
  • Estar inscritos no rexistro de asociacións deportivas da Secretaría Xeral para o Deporte
Voltar