Convocante

Deputación Provincial de Pontevedra

Obxecto

Estas axudas teñen como obxectivo apoiar a participación dos clubs federados da provincia de Pontevedra, en ligas e competicións oficiais de ámbito provincial, autonómico ou nacional, convocadas por federacións deportivas galegas ou nacionais.

Beneficiarios

Poderán optar a estas subvencións os clubs deportivos federados que cumpran cos seguintes requisitos:

  • Carecer de fins de lucro
  • Estar o corrente coas obrigas tributarias a Axencia Estatal Tributaria, coa Facenda galega, coa Seguridade Social e coa Diputación
  • A modalidade practicada polos clubs deportivos federados ten que ter implantación na provincia de Pontevedra
  • Estar inscritos no rexistro de asociacións deportivas da Secretaría Xeral para o Deporte
Voltar