Convocante

Concello de Ponteareas

Publicación

Boletín Oficial de Pontevedra

Obxecto

Estas subvencións teñen por obxecto colaborar cos gastos de funcionamento e mantemento dos centros culturais, así como fomentar, impulsar e apoiar as actividades culturais e musicais que estes desenvolven dentro do seu ámbito de actuación.

Beneficiarios

Poderán solicitar estas axudas as asociacións sen ánimo de lucro e legalmente constituídas dos centros e casas culturais do municipio de Ponteareas.

Voltar