Convocante

Consellería de Economía, Emprego e Industria

Publicación

Diario oficial de Galicia

Obxecto

O obxecto deste programa é axudar aos CEE a financiar o custo salarial de todas as persoas traballadoras con discapacidade contratadas en centros de traballo do territorio da Comunidade Autónoma de Galicia.

Beneficiarios

Poderán ser beneficiarios de estas axudas os centros especiais de emprego que figuren inscritos como tales no Rexistro Administrativo de Centros Especiais de Emprego de Galicia, sempre que se cumpran as condicións e os requisitos establecidos no capítulo IV das bases reguladoras.

Voltar