Convocante

Deputación Provincial de A Coruña

Publicación

Diario Oficial de Galicia

Obxecto

As axudas obxecto da presente convocatoria refírense ás actividades que en materia de calidade, competitividade, organización de eventos e iniciativas turísticas realicen os entes de xestión, asociacións, mancomunidades e consorcios turísticos entre o 1 de xaneiro de 2018 e o 31 de decembro de 2018.

Beneficiarios

Poderán participar as seguintes entidades, que cumpran os requisitos do seguinte apartado, no momento de presentaren a solicitude:

  • Os consorcios turísticos e mancomunidades, con domicilio fiscal na provincia da Coruña, que consten debidamente rexistrados con anterioridade ao 1 de xaneiro de 2018.
  • As asociacións turísticas que teñan como finalidade a xestión dun xeodestino, con domicilio fiscal na provincia da Coruña, que consten debidamente rexistradas con anterioridade ao 1 de xaneiro de 2018 e que estean participadas, como mínimo, do 75% dos concellos do territorio do xeodestino.
  • Outros modelos de entes de xestión turística nos que a cota de participación ou o capital maioritario sexa de carácter público e que consten debidamente rexistrados con anterioridade ao 1 de xaneiro de 2018.
  • As asociacións sen ánimo de lucro que teñan nos seus estatutos como obxecto o turismo, realicen actividades turísticas, e manteñan oficinas de turismo operativas e atendidas, en edificios singulares ou significativos (museos, centros de interpretación, faros, castelos”)
Voltar