Convocante

Concello de Ourense

Publicación

Boletín Oficial de Ourense

Obxecto

Es objeto de estas bases regular la concesión de subvenciones de las siguientes líneas contempladas en el Plan estratégico de subvención de la Concejalía de Cultura:

  • Línea I. Subvenciones a asociaciones y entidades sin ánimo de lucro que desarrollen acciones en el campo cultural.
  • Línea II. Subvenciones a asociaciones de vecinos y comisiones de fiestas que desarrollen acciones en el campo festivo.

Beneficiarios

  • Liña I. Poderán ser beneficiarias as asociacións ou entidades de carácter cultural sen ánimo de lucro, con personalidade xurídica propia que reúnan os requisitos xerais establecidos no artigo 3 da Ordenanza xeral de subvencións.
  • Liña II. Poderán ser beneficiarias as asociacións de veciños que estean inscritas no Rexistro Municipal de Entidades Cidadás e que teñan unha antigüidade mínima dun ano, no momento de finalizar o prazo de presentación de solicitudes e as comisións de festas que reúnan os requisitos xerais establecidos no artigo 3 da Ordenanza xeral de subvencións.
Voltar