Convocante

Deputación Provincial de A Coruña

Publicación

Boletín Oficial de A Coruña

Obxecto

O obxecto da presente convocatoria destinaranse á apoiar ás federacións e agrupacións de entidades asociativas agrarias, labregas, gandeiras, forestais e ás asociación, federacións e agrupación de asociación de cazadores, en proxectos, que sexan investimento destinados á recuperación e valoración dos recursos agrarios endóxenos de carácter agrícola, gandeiro e forestal que teñan como obxecto:

  1. A valorización e comercialización das producións agrarias, gandeiras e forestais
  2. Os proxectos relacionados coa multifuncionalidade do monte enfocados á presvención dos incendios.
  3. Sinalización TECOR SOCIETARIO
  4. O fomento do uso das novas tecnoloxías, das enerxías renovable e do aforro enerxético
  5. Accións tendentes á mellora da calidade xenética

Beneficiarios

A presente convocatoria vai dirixida a entidades sen ánimo de lucro, con domicilio fiscal na provincia da Coruña, ou que acrediten que os investimentos obxecto da subvención se realizarán no ámbito territorial desta provincia e que cumpran os requisitos desta convocatoria e os requisitos establecidos na Ordenanza xeral de subvencións e transferencias no momento de presentaren a solicitude, tales como:

  1. Cooperativas agrarias, sociedades agrarias de transformación, comunidades de montes en man común e asociacións de cazadores.
  2. Asociacións agrarias, labregas, gandeiras, forestais.
  3. Asociacións, agrupacións de asociacións e federacións das anteriores entidades

No caso das asociacións, acreditaren un número mínimo de 25 socios/as ou partícipes na data de presentación

Voltar