Convocante

Deputación Provincial de A Coruña

Publicación

Boletín Oficial de A Coruña

Obxecto

A finalidade destas subvencións é a recuperación e valoración dos recursos agrarios endóxenos de carácter agrícola, gandeiro e forestal que teñan como obxecto:

  • A valorización e comercialización das producións agrarias, gandeiras e forestais.
  • Os proxectos relacionados coa multifuncionalidade do monte enfocados á prevención dos incendios.
  • O asesoramento e formación técnica para a investigación, mellora e innovación tecnolóxica.
  • O fomento do uso das novas tecnoloxías, das enerxías renovables e do aforro enerxético.
  • Accións tendentes á mellora da calidade xenética.

Beneficiarios

Poderán se beneficiarias destas axudas  ás entidades asociativas, federacións e agrupacións de entidades agrarias, labregas, gandeiras e forestais, da provincia da provincia da Coruña con domicilio fiscal na provincia da Coruña, ou que acrediten que as actividades obxecto da subvención se realizarán no ámbito territorial desta provincia e que cumpran os requisitos desta convocatoria e os requisitos establecidos na Ordenanza xeral de subvencións e transferencias no momento de presentaren a solicitude.

Voltar