Convocante

Axencia de Turismo de Galicia

Publicación

Diario Oficiald e Galicia

Obxecto

As subvencións reguladas por estas bases teñen por obxecto contribuír ao desenvolvemento da normal actividade das axencias de viaxe para o ano 2021.

Beneficiarios

Poderán ser beneficiarios das subvencións, as axencias de viaxes, entendendo por tales as empresa turísticas descritas no artigo 83 da Lei 7/2011, do 27 de outubro, de turismo de Galicia, tanto na súa categoría de grosistas, retallistas e grosistas-retallistas, que teñan o seu domicilio social e fiscal na Comunidade Autónoma de Galicia.

Voltar