Convocante

Concello de Carballo

Publicación

Boletín Oficial de A Coruña

Obxecto

O obxecto destas axudas é a de contribuír á promoción da cultura e do tecido asociativo de carácter cultural e a potenciación do seu papel no desenvolvemento cultural así como favorecer o acceso á cultura dos cidadáns de Carballo promovendo a organización e realización de actividades culturais.

Beneficiarios

Poderán solicitar estas subvencións as entidades xuridicamente constituídas que estén rexistradas no Concello de Carballo sempre que cumpran ademais os seguintes requisitos:

  • Que as actividades non persigan finalidades de lucro.
  • Que o ámbito de actuación sexa o término municipal de Carballo.
  • Que teñan a súa sede social no municipio e realicen as súas actividades culturais regularmente no mesmo.
  • Non ter pendente de xustificar ningunha subvención ou axuda económica co Concello correspondente a exercicios anteriores.
Voltar