Convocante

Consellería de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria

Publicación

Diario Oficial de Galicia

Obxecto

O obxecto desta orde é establecer as bases reguladoras e convocar a concesión de axudas,  aos promotores particulares de calquera tipo de obras que afecten un monumento, conxunto histórico, zona arqueolóxica ou xacementos catalogados ou inventariados.

Beneficiarios

Poderán ser beneficiarios destas axudas os empresarios (persoas físicas ou xurídicas) e as persoas físicas e xurídicas sen ánimo de lucro que promovesen as intervencións arqueolóxicas comprendidas no ámbito desta orde, desenvolvidas en bens inmobles de titularidade privada.

Voltar