Convocante

Consellería do Medio Rural

Publicación

Diario Oficial de Galicia

Obxecto

Esta orde ten por obxecto establecer, as bases reguladoras das axudas para o fomento daquelas actividades destinadas a mellorar a produción e comercialización dos produtos da apicultura e proceder á súa convocatoria para o ano 2017.

Beneficiarios

Poderán solicitar estas axudas:

  • As persoas físicas ou xurídicas titulares de explotacións apícolas.
  • Cooperativas apícolas, organizacións representativas e asociacións de apicultores con personalidade xurídica propia.
Voltar