Convocante

A Pastoriza

Publicación

Boletín Oficial de Lugo

Obxecto

O obxecto destas axudas e a promoción de actividades culturais, deportivas, educativas, comercio e promoción turística, e outras realizadas no municipio da Pastoriza durante o presente exercicio 2017.

Beneficiarios

Poderán ser beneficiarios das subvencións previstas nas presentes bases as persoas físicas, persoas xurídicas ou entidades públicas ou privadas xuridicamente constituídas, así coma as agrupación de persoas físicas ou xurídicas que non tendo personalidade xurídica poidan levar a cabo os proxectos, actividades ou comportamentos ou se na topen na situación que motiva a subvención.

Voltar